NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
VEREJNOSŤ
 
Lieky Chemikálie Rastliny, huby Chemikálie v domácnostiCHEMIKÁLIEZÁSADY PREVENCIE
Neskladujte čistiace a pracie prášky, chemikálie a pesticídy* voľne položené v domácnosti. Držte ich v uzamkýnateľných priestoroch alebo skrinkách, mimo dosahu detí a pevne uzavreté.

• Postupne deťom vysvetľujte, že tieto látky sú jedovaté.

• Ak používate nejakú chemikáliu alebo prášok, všímajte si, čo vaše dieťa robí. Dbajte na to, aby sa dieťa nedostalo do kontaktu s používaným práškom alebo chemikáliou.

• Prášky a chemikálie skladujte len v pôvodných obaloch; nepoužívajte obaly z potravín a neskladujte ich spolu s potravinami.

• Prísne dodržiavajte bezpečnostné predpisy uvedené výrobcom na etikete.

* PESTICÍDY sú prípravky, ktoré sa používajú na odstraňovanie buriny, na ochranu rastlín, na ničenie škodcov (myši, potkany, slimáky a pod.). Mnohé z nich sú veľmi jedovaté, najmä prípravky s obsahom organofosfátov.PRVÁ POMOCI. Nikdy nevyvolávajte zvracanie!

• Po vypití prípravkov s leptavými účinkami nikdy nevyvolávajte vracanie. Látky s leptavými účinkami sú buď kyseliny, alebo zásady (lúhy).

Medzi prípravky, ktoré obsahujú leptavé látky, patria niektoré prípravky na čistenie sanitárnych zariadení, odstraňovač vodného kameňa, prípravky na odstraňovanie pripálených tukov a pokrmov z rúr na pečenie a grilov, čistiaci prášok do umývačky riadu, soľ na škvrny a pod.

Tieto prípravky môžu spôsobiť poleptanie kože a sliznice. Ak došlo k zasiahnutiu kože alebo očí, oplachujte postihnuté miesto vlažnou vodou aspoň 15 minút. Následne vyhľadajte odbornú pomoc. Nikdy nevyvolávajte vracanie po vypití týchto prípravkov! Nepodávajte nič piť a rýchlo dopravte dieťa do nemocnice. Pri otrave leptavými látkami môže dôjsť aj k vdýchnutiu výparov kyselín, ktoré sú súčasťou niektorých čistiacich prostriedkov. Pri vdychovaní týchto výparov môže dôjsť k podráždeniu, poleptaniu dýchacích ciest a ku vzniku chemického zápalu pľúc. V takomto prípade kontaktujte lekára.

• Po vypití prípravkov, ktoré sú penivé (saponáty, mydlá, pracie prášky, šampóny a pod.), nikdy nevyvolávajte vracanie. Tieto látky sú prakticky netoxické. Nebezpečné je vdýchnutie vzniknutej peny pri vracaní, môže vzniknúť chemický zápal pľúc.

• Po tom, keď dieťa vypije leštidlo na nábytok, riedidlá na farby, lampový olej alebo iné vonné oleje, nevyvolávajte vracanie, nepodávajte nič piť, ani mlieko, pretože tuky uľahčujú vstrebávanie jedov, a aj keď dieťa nemá žiadne príznaky otravy, vyhľadajte lekára. Už pri samotnom vypití týchto prípravkov môže dôjsť k vdýchnutiu látky, niekedy dieťa vracia spontánne a môže dôjsť k vdýchnutiu zvratkov, ku vzniku zápalu pľúc a k celkovým prejavom otravy.II. Vyvolajte zvracanie!

• Po vypití prípravkov, ktoré obsahujú etylénglykol (rôzne nemrznúce zmesi, brzdové kvapaliny a pod.), vyvolajte vracanie. Sú veľmi nebezpečné, preto je vždy potrebná odborná zdravotnícka pomoc. Ak ste dieťa pristihli hneď pri pití alebo niekoľko minút po vypití, vyvolajte vracanie a okamžite kontaktujte lekára.

• Bezprostredne po vypití pesticídov vyvolajte vracanie a podajte najmenej 10-20 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia (čierneho uhlia, Carbosorb, Carbocit a pod.) rozmiešaného v primeranom množstve vody. Ak sa dieťa polialo, ihneď ho umyte mydlom a vodou. V prípade, že sa dieťa napilo, polialo alebo nadýchalo prípravku s obsahom pesticídov, okamžite dopravte dieťa do nemocnice! Prineste so sebou originálnu nádobu s názvom prípravku.

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

Vyhlásenie o prístupnosti

© 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk

WebCoding © 2010 RITECH s.r.o; 2015 - UNB