NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
INFORMÁCIE PRE VÝROBCOV A DODÁVATEĽOV
 
ZASIELANIE KBÚ

Národné toxikologické informačné centrum zatiaľ neprijíma harmonizované informácie prostredníctvom ECHA predkladacieho systému. Dodávatelia nebezpečných zmesí pre spotrebiteľské a profesionálne použitie musia naďalej oznamovať svoje zmesi podľa vnútroštátnych právnych predpisov až do odvolania.

Povinnosti výrobcov a dodávateľov výrobkov na trh vzhľadom k Národnému toxikologickému informačnému centru ustanovuje
Zákon č. 67/2010 Z.z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov., v ktorom sa uvádza:

v § 6 Karta bezpečnostných údajov (KBÚ)
(1) Ak je dodávateľ látky alebo zmesi povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu,3) musí ju poskytnúť každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru18) v štátnom jazyku.
3) Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
18) § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Dodávateľ bezodkladne aktualizuje kartu bezpečnostných údajov19) a v jej revidovanej podobe ju poskytne najneskôr do piatich pracovných dní od aktualizácie každému príjemcovi, ktorému látku alebo zmes v uplynulých 12 mesiacoch dodával a Národnému toxikologickému informačnému centru.
19) Čl. 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

v § 7 Uvedenie látok, zmesí a výrobkov na trh
(2) Ak zmes je biocídnym výrobkom alebo prípravkom na ochranu rastlín, vzťahujú sa na jej uvedenie na trh aj ďalšie osobitné predpisy.21)
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Viac informácií o biocídnych výrobkoch nájdete na stránke
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii Centrum pre chemické látky a prípravky
na www.mhsr.sk 
 


v § 8 Uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh
(2) Výrobcovia,22) ktorí uvádzajú detergenty a povrchovo aktívne látky, sú povinní
a) klasifikovať, označovať a baliť detergenty podľa tohto zákona a osobitných predpisov,23)
b) poskytovať kartu údajov o zložkách detergentov24) Národnému toxikologickému informačnému centru.
22) Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
23) Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
24) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.


Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a karty o zložkách je potrebné doručiť NTIC v elektronickej podobe vo formátoch .PDF alebo .DOC. V obidvoch prípadoch Vás prosíme označiť jednotlivé KBÚ len názvom prípravku (nie číselným kódom).

Dokumenty je možné zaslať
:
- e-mailom na adresu kbu@ntic.sk alebo
- uložené na USB kľúči respektíve CD nosiči na adresu

Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

Potvrdenie o prevzatí KBÚ nezasiela NTIC automaticky. Ak máte záujem o potvrdenie prevzatia:
- v prípade zaslania e-mailom uveďte požadovanú e-mailovú adresu pre doručenie vrátane zoznamu Vami doručených KBÚ (zoznam umiestnite do tela správy emailovej komunikácie, nie do prílohy)

- v prípade zaslania na USB alebo CD nosiči, vložte zoznam Vami zasielaných KBÚ do ofrankovanej obálky s Vašou adresou pre spätnú zásielku.


 

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč