NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
LEGISLATÍVA
 VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka 52 - 53, ročník 54, 2006

Normatívna časť

107.

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o spôsobe hlásenia a evidencie otráv

Dňa: 5. septembra 2006

číslo: 20200/2006 – OZS

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. I

(1) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti hlási prípady otráv (intoxikácií) liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, pesticídmi, biocídnymi výrobkami1) a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,2) hubami, rastlinami, drogami, živočíšnymi toxínmi a inými noxami Národnému toxikologickému informačnému centru (ďalej len „národné centrum“).

(2) Hlásenia o otrave (intoxikácii) podľa odseku 1 sa zasiela národnému centru vo forme kópie prepúšťacej správy pacienta, ktorý bol hospitalizovaný z dôvodu otravy (intoxikácie).

(3) Na hlásenia o otrave (intoxikácii) sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona.

Čl. II

(1) Národné centrum

a) poskytuje konzultácie pri akútnych otravách (intoxikáciách) liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, pesticídmi, priemyslovými prípravkami, biocídnymi výrobkami1) a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,2) hubami, rastlinami, živočíšnymi toxínmi, drogami alebo inými noxami a súčasne odporúča vhodnú terapiu,

b) podáva informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite a symptómoch pri otrave jednotlivými noxami,

c) poskytuje informácie lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom a verejnosti,

d) vypracováva najefektívnejšie postupy pri eliminácii toxických látok z organizmu, na základe najnovších poznatkov,

e) každoročne vypracováva, určuje a aktualizuje povinnú zásobu sortimentu antidot pre zdravotnícke zariadenia,

f) zabezpečuje, uchováva a poskytuje antidotá na požiadavky z nemocničných oddelení a kliník v rámci celej Slovenskej republiky,

g) vedie databázu všetkých priemyslových prípravkov vyrábaných a dovážaných do Slovenskej republiky,

h) pri intoxikáciách hubami vykonáva špecializované mikroskopické analýzy spór húb, v biologickom materiáli a v požívatinách, identifikáciu húb a odporúča optimálnu liečbu,

i) na základe rozboru zaslaných kópií prepúšťacích správ spracováva a vyhodnocuje stupeň závažnosti intoxikácií a použitie antidot podľa jednotných kritérií, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia a Európska asociácia toxikologických centier a klinických toxikológov,

j) eviduje otravy biocidnými výrobkami a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,

k) plní úlohy koordinačného centra v prípade chemickej katastrofy (terorizmus, priemyselné havárie a podobne).

(2) Kontaktné údaje národného centra sú uvedené v prílohe.

Čl. III

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2006.

Ivan Valentovič, v.r.

minister

Príloha

k odbornému usmerneniu

č. 20200/2006 – OZS

Kontaktné údaje

Národného toxikologického informačného centra

adresa:

Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava

pracovisko Kramáre

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Limbová 5

833 05 Bratislava

nepretržitá 24 hodinová

telefonická služba: 02/ 54 77 41 66

číslo mobilného telefónu: 0911 166 066

fax: 02/ 54 77 46 05

e-mail: ntic@ntic.sk

webová stránka: www.ntic.sk
Zákon č. 67/ 2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( chemický zákon)

Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

Vyhláška MH SR č. 401/2001 Z.z. o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze a vývoze vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

Vyhláška MH SR č. 423/2001 Z.z. o podrobnostiach o metódach kontroly biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch a o požiadavkách pri uvádzaní na trh

Vyhláška MH SR č. 511/2001 Z.z. o podrobnostiach v hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie

Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov

Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Novelizácie vyhlášky 67/2002

Vyhláška MH SR č. 180/2003 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Vyhláška MH SR č. 275/2004 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z.

Vyhláška MH SR č. 698/2004 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z. a vyhlášky č. 275/2004 Z. z.

Vyhláška MH SR č. 225/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Ďalšie vyhlášky

Vyhláška MH SR č. 380/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh

Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

          © 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk
          WebCoding © 2010 RITECH s.r.o;   WebReDesign 2015 - Martin Lukáč