NTIC Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava
24 - hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066
Úvodná stránka

Kniha Neotrávte sa! je príručkou prvej pomoci pri otravách v domácnosti.
NTIC
 
História Úlohy a funkcie Spolupráca PracovníciÚLOHY A FUNKCIE NTIC

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) UNB Bratislava poskytuje telefonické konzultácie lekárom pri akútnych intoxikáciách liekmi, chemikáliami, priemyslovými prípravkami, hubami, rastlinami, drogami a živočíšnymi toxínmi. Podáva informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite a symptómoch pri otrave jednotlivými noxami a súčasne odporúča vhodnú terapiu. Informácie poskytuje pre lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov a laickú verejnosť.

NTIC má 24 - hodinovú nepretržitú službu s celoslovenskou pôsobnosťou na telefónnom čísle 02/54 77 41 66.

NTIC je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov (EAPCCT ) pri WHO od roku 1992, ktorá odborne a metodicky usmerňuje činnosť všetkých toxikologických centier na svete.

Ďalšie úlohy centra :

1. Na základe najnovších poznatkov vypracováva najefektívnejšie postupy pri eliminácii toxických látok z organizmu.

2. Každoročne aktualizuje povinnú zásobu sortimentu antidot pre zdravotnícke zariadenia.

3. Spracováva a dopĺňa vlastnú toxikologickú databázu.

4. Jediné na Slovensku vedie databázu všetkých priemyslových prípravkov vyrábaných a dovážaných do SR.

5. Na základe rozboru spätných lekárskych správ (prepúšťacie správy) spracováva a vyhodnocuje podľa kritérií WHO a EAPCCT stupeň závažnosti intoxikácií a použitie antidot.

6. Na základe štatistických výsledkov vykonáva potrebné preventívne opatrenia u výrobcov a dovozcov liečiv a priemyslových prípravkov .

7. Plní úlohy koordinačného centra v prípade chemickej katastrofy (terorizmus, priemyselné havárie a pod.).

8. Vykonáva prednáškovú činnosť v pregraduálnej (Farmaceutická fakulta UK, Lekárska fakulta UK) a postgraduálnej (Slovenská zdravotnícka univerzita) výchove - lekári, farmaceuti, iní pracovníci v zdravotníctve ako i laická verejnosť (rozhlas, TV, tlač)

9. Vykonáva publikačnú činnosť (odborná, vedecko-populárna a náučná) a osvetovú činnosť - prevencia vzniku akútnych intoxikácií (publikácie, prednášky pre laickú verejnosť, šírenie osvety v médiach).Po slovensky   English  

Vyhľadávanie na NTIC.SK:

Kontakt

Non - stop linka:
Konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách
+421 2 5477 4166
+421 911 166 066

NTIC
Limbová 5,
833 05 Bratislava
E-mail: ntic@ntic.sk

Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Tel.: +421 2 5465 2307
E-mail: kbu@ntic.sk


 


Každoročne dochádza neraz i k závažným intoxikáciám detí i dospelých najmä v letnom období, počas prázdnin a dovoleniek.Antidotárium bolo napísané s cieľom uľahčiť orientáciu v používaní antidot (protijedov) pri akútnych intoxikáciách.

Vyhlásenie o prístupnosti

© 2015 - Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 48234 111, www.unb.sk

WebCoding © 2010 RITECH s.r.o; 2015 - UNB